Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện
Nhà tài trợ đồng hành

Mẫu đăng ký cán bộ tạo mã thi các cấp

16:24 20/12/2016

Các Phòng GD và Sở GD lập danh sách đăng ký cán bộ tạo mã cấp Quận/Huyện và cấp Tỉnh/Thành phố đầy đủ các thông tin theo mẫu .

Mẫu đăng ký cán bộ tạo mã thi cấp Quận/Huyện và cấp Tỉnh/Thành phố gửi về địa chỉ mail của Ban Tổ chức violympic@moet.edu.vn DOWNLOAD TẠI ĐÂY. 
Lưu ý: 
- Bản đăng ký cán bộ tạo mã các cấp cần có xác nhận (chữ ký và dấu) của lãnh đạo đơn vị.
- Ghi rõ tiêu đề email là: Đăng ký cán bộ tạo mã thi Violympic - cấp ...